Informatie & privacy

Privacyverklaring Private Lease Nissan Business Finance

Wie zijn wij?

RCI Financial Services B.V., handelend onder de naam Nissan Financial Services, aanbieder van private operational lease

Onze contactgevens

Nissan Financial Services

Bezoekadres: Boeingavenue 275, 1119PD Schiphol-Rijk

Postadres : Postbus 75760, 1118 ZX Schiphol

E-mail: klantenservice.nl@rcibanque.com

Telefoon: +31 (0)20 354 960 80

KVK-Nummer: 30055070

Algemeen

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Nissan Financial services. Door middel van deze privacyverklaring geven wij inzicht in de wijze waarop en voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens verwerken.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die herleidbaar zijn naar een natuurlijk persoon, bijvoorbeeld naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, geslacht en geboortedatum.

Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

– Om onze relatie met u te onderhouden.
– Om te beoordelen of wij u als klant kunnen accepteren.
– Ter uitvoering van een met u gesloten overeenkomst.
– Voor de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten.
– Voor het verrichten van (statistische) analyses en onderzoeken.
– Voor promotie- en marketingdoeleinden.
– Om onze systemen te onderhouden en te ontwikkelen.
– Om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Hoe gaan wij met uw persoonsgegevens om?

Wij respecteren de privacy van onze klanten en wij houden ons aan de eisen die de Wet bescherming persoons- gegevens, de Telecommunicatiewet en overige privacy wet- en regelgeving stelt. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Binnen Nissan Business Finance kunnen uw persoonsgegevens alleen worden verwerkt door medewerkers die hier gelet op hun functie toegang toe moeten hebben. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht.

Derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden, behalve als verstrekking wenselijk of noodzakelijk is voor de uitvoering van de met u gesloten of te sluiten overeenkomst. Met deze derden maken wij afspraken over het gebruik van uw persoonsgegevens. Tevens verstrekken wij persoons- gegevens aan derden indien wij daar op grond van een gerechtelijk bevel of een wettelijke plicht toe gehouden zijn.

Bureau Krediet Registratie te Tiel (BKR)

Als u met ons een overeenkomst wil aangaan, beoordelen wij of wij u als klant kunnen accepteren. In het kader van een met u gesloten overeenkomst zijn wij verplicht om de daarbij behorende financiële verplichting en eventuele betalingsachterstanden te melden bij het BKR. Het BKR hanteert bij de verwerking van persoonsgegevens een strikt privacybeleid.

Bezwaar maken en gegevens inzien, corrigeren of verwijderen


Wilt u geen informatie over onze producten en diensten ontvangen, dan kunt u dat bij ons kenbaar maken. Ook hebt u de mogelijkheid om een overzicht van uw persoonsgegevens bij ons op te vragen zodat u deze kunt inzien. Op verzoek kunt u uw persoonsgegevens laten corrigeren als deze onvolledig of onjuist blijken te zijn of laten verwijderen wanneer deze niet (langer) van belang zijn of als de verwerking daarvan in strijd is met wet- en regelgeving.

Wijzing van deze privacyverklaring

Wij wijzen erop dat wij deze privacyverklaring kunnen wijzigen. Op http://www.nissanprivatelease.nl/downloads-formulieren/ vindt u de meest recente versie van deze privacyverklaring. Wij raden u aan de privacyverklaring op deze pagina met enige regelmaat te bekijken.